Advertències i garantia.

Recomanacions, cura, advertències i garantia del sistema

Aquest sistema de protecció amb xarxes ha estat desenvolupat com a complement al clos o parapet reglamentat en el codi de construcció vigent. En cap cas i en cap concepte, reemplaça la responsabilitat parental i/o d’adults de supervisar als menors en tot moment. Mai deixi solos als nens amb finestres obertes o en terrasses, ja que cap tanca pot garantir la seguretat dels nens en cas d’accident, encara que la utilització de les xarxes, disminueix el risc de caiguda, la supervisió dels nens per part dels pares i/o adults, és irreemplaçable.

Les xarxes de protecció no han d’usar-se mai per a: penjar objectes d’elles, grimpar, penjar-se ni llançar elements contra aquestes. Aquestes xarxes poden sofrir trencament o mal causats per elements tallants, afilats i/o calents (tisores, fulles, encenedors, etc). Si us plau: asseguri’s de no deixar mai a l’abast dels nens, aquests elements.

La resistència global d’aquest sistema, està supeditada a les condicions i particularitats del lloc d’ancoratge: paret, mur, sostre i/o barana han de trobar-se en bon estat i amb la solidesa apropiada per a aquest ancoratge. Làmines metàl·liques, xapes, cristalls, pladur no són materials recomanables per a emmurallar, donant un resultat ni òptim ni apropiat.

Verifiqui periòdicament l’estat dels materials: xarxes, ancoratges. Si detecta desgast, trencament o envelliment no permeti l’accés dels nens a aquesta zona i reemplaci de seguida, la xarxa en qüestió. Aquestes xarxes no necessiten manteniment. Si desitja netejar-les no empri productes químics ni abrasius. Usi un drap humit. L’orientació de la instal·lació de les xarxes, ha de ser vertical. No és recomanable en sentit horitzontal.

Si no segueix les instruccions de muntatge, pas a pas, pot haver-hi perill de caiguda Asseguri’s que les xarxes quedin col·locades correctament usant els materials, mètode i procediments recomanats. Que el marc d’ancoratge sigui sòlid i es trobi en bones condicions, que les xarxes queden fermament subjectes i que el conjunt sigui sòlid. De no ser així, pot haver-hi perill de caiguda. 

Confirmi que, després d’instal·lar el seu sistema, no quedin buits superiors a 10 cm de diàmetre; pot haver-hi perill de caiguda.
Quan instal·li el sistema, prengui les precaucions del cas, per a evitar riscos innecessaris.
En cas que la instal·lació sigui per part d’instal·ladors, ja sigui autònoms o pertanyents al nostre grup s’ha d’assegurar que compleix amb l’anterior esmentat.
En cas d’instal·lar-se per a mascotes, gats o gossos no es garanteix l’afectació de la mateixa per mossegades. igualment que succeeix amb els nens, la supervisió de les mascotes per part dels adults, és irreemplaçable.

La garantia de les xarxes és de 3 anys a partir de la data d’instal·lació i/o compra.
La garantia s’aplica al comprador original i no pot, en cap concepte, transferir-se a un altre usuari.
La garantia no cobreix en cas de danys al material i/o instal·lació provocats per:

  • desgast habitual, ús imprudent o negligent, no observar les recomanacions recollides en aquest document.
  • deterioració o fallada de l’ancoratge provocat per no respectar les recomanacions per a aquest, segons les característiques del cas
  • deterioro o fallada de l’ancoratge provocat pel mal estat del mur/ensostro on s’hi hagi emurallat.

Aquesta empresa no es responsabilitza de la defensa del comprador en qualsevol procés judicial, extrajudicial i/o administratiu o de pagar costos o despeses produïdes per qualsevol dels procediments abans citats Tampoc l’empresa respondrà per costos ni honoraris reportats per perits, professionals, consultors o altres oficis que no hagin estat prèviament acceptat per escrit.

En rebre el producte, el comprador accepta els termes i condicions que s’inclouen en aquest document

Pedir presupuesto

Tu nos envías las medidas y formato de tu balcón, ventana
o cerco y… !Te la instalamos nosotros!

    1. Selecciona el tipo de red

    2. Selecciona el tipo de área a presupuestar

    3. Introduce tus datos personales